Mission och utvecklingsarbete

Foto: Rut Åbacka.

Chamilla och Kristian Sjöbacka i Kenya är fr.o.m. 2021 också Närpes församlings avtalsmissionärer. 

 

”Gå ut i hela världen ...”

 

Mission och internationell diakoni

 

Den kristna församlingen är missionerande. Både lokalt, nationellt och internationellt verkar man för att det kristna budskapet skall nå alla människor. Det här är att svara mot det uppdrag Jesus själv gav i den s.k. dop- och missionsbefallningen

 

 ”Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden, Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar intill tidens ände.” (Matt. 28:18-20)

 

Kyrkans mission sker genom samarbete med olika missionsorganisationer som kyrkan centralt gör avtal med för några år åt gången. De avtal som nu finns är i kraft till år 2023. Missionsorganisationerna är skyldiga att följa Finlands evangelisk-lutherska kyrkas bekännelse och verkställa kyrkans missionsstrategi.

 

Kyrkans missionsorganisationer är åtta till antalet. Dessa är Finska Missionssällskapet, Finska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Kyrkans Utlandshjälp, Såningsmannen, Finlands Evangelisk-Lutherska  Folkmission, Mediamissionen Budbärarna och Finska Bibelsällskapet. 

 

Lokalförsamlingen avgör vilka av missionsorganisationerna man samarbetar med. 

 

Missionsarbetet i lokalförsamlingen förverkligas på olika sätt. Genom samarbetsavtal med kyrkans missionsorganisationer stöder man olika missionsinsatser med budgetmedel. Missionsarbetet stöds också med kollekter och andra insamlingar av medel. T.ex. insamlingen De vackraste julsångerna är ett sätt för lokalförsamlingen att stöda missionsverksamheten. 

 

Missionsverksamheten innebär också att församlingen ber för kyrkans mission, samarbetar med missionärer, inkluderar missionen i alla verksamhetsformer i församlingen och i den kristna fostran bland barn och unga i församlingen informerar om och fostrar de unga till en medvetenhet om missionsuppdraget.

 

Närpes församlings missionsarbete sker genom erläggande av budgetmedel, insamlande av gudstjänstkollekter, övriga insamlingar samt genom förbön och missionsfostran. 

 

Församlingen har avtal med två av de missionsorganisationer som kyrkan samarbetar med;  Finska Missionssällskapet (FMS) och Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f. (SLEF).

 

Genom FMS stöder församlingen My School, ett program som gäller en skola för barn med särbehov, men också t.ex. kristna teve-program för barn och unga, kyrkligt arbete i Senegal samt familjearbete i Nepal.

 

Genom SLEF stöder man det arbete som utförs av församlingens missionärer i Kenya; Rut Åbacka samt Chamilla och Kristian Sjöbacka samt det bibelöversättningsarbete som  Magnus Dahlbacka utför. 

 

 

Inom den internationella diakonin stöds insamlingen Gemensamt Ansvar och Kyrkans Utlandshjälp samt vänförsamlingen i Varbla i Estland. 

 

Varblagruppens verksamhet innebär i huvudsak att man åker med hjälpsändningar till vänförsamlingen i Varbla och omkringliggande församlingar. Under år 2020 sändes möbler, kläder och övriga förnödenheter med lastbil till Varbla tre gånger. 

 

Samarbetet med vänförsamlingarna i Käru i Estland och Madliena i Lettland har under de senaste åren minskat. 

 

Missionsverksamheten är en av församlingens grundläggande uppgifter, men formerna bör utvecklas hela tiden. Coronapandemin sätter nu begränsningar för att mötas på det sätt man är van vid och såväl församlingens medarbetare som församlingsmedlemmarna får var kreativa för att hitta sätt att under rådande omständigheter kunna samla in pengar till detta viktiga arbete. 

 

Missionsarbetsgruppen i församlingen består av: Anders Enlund, Jan Liljehage, Bernt Snickars, Frank Svitzer, Kent Wägar och Susanna Åbacka.