Avgifter för ämbetsbevis från och med 1.1.2020

Avgifter som tas ut för intyg: 

 1. a) För ett intyg som upprättats med hjälp av KirDi-funktionen i Kirjuri debiteras för huvudpersonens del 45 euro och för ett intyg som anknyter till huvudpersonen 9 euro. För varje person upprättas ett eget intyg. Levande barn antecknas dock i föräldrarnas intyg. Om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga  intyget för alla intyg.

  b) För ett intyg debiteras 9 euro, om uppgiften hämtas ur familjeakter eller ur kyrkböcker i bokform och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt;

  För ett intyg debiteras 30 euro, om uppgiften hämtas ur kyrkböcker i bokform och det inte är fråga om intygets huvudpersons enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt. Om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg.
   
 2. För ett levnadsintyg, dvs. ett intyg över enstaka uppgifter om en församlingsmedlem vilket skrivits ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter, debiteras 9 euro.
   
 3. För utdrag ur dopboken, ämbetsbevis på flera språk och vigselattest på engelska debiteras 9 euro.
   
 4. För en kopia av ett tidigare upprättat intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna debiteras 9 euro.
   

Avgifter för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning

Grundavgiften för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning är 45 euro. Om upprättandet av intyget tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period. 

Avgiftsfria intyg

Avgiftsfria intyg är sådana intyg vars avgiftsfrihet baserar sig på någon gällande lag.
 

Expeditionsavgift

För ett intyg tas det oberoende av leveranssätt ut en expeditionsavgift på 5,50 euro, som också inkluderar fakturering. Om fakturan på kundens begäran sänds till en annan adress än intyget debiteras 5,50 euro för både faktureringen och leveransen av intyget. För intyg som sänds med postförskott debiteras en postförskottsavgift. För intyg som skickas utomlands debiteras dessutom avgifter för post- och banktjänster. För betalningspåminnelse debiteras 5 euro.