Gravkontoret i Närpes

Gravkontoret i Närpes

Begravningsväsendet

Begravningsväsendet indelas uppgiftsområdesmässigt i begravningsplatsförvaltning, begravningsplatsfastigheter och ordinarie begravningsväsende.

Inom ramen för begravningsplatsförvaltningen sköter respektive ansvarsperson i samråd med ekonomikontoret administration som sammanhänger med skötseln av begravningsväsendet samt t.ex. planeringen av nyanläggningar /- anskaffningar, utarbetar underlag för avgiftsberäkningar och planerar upplägg för t.ex. säsonganställningar. Begravningsplatsfastigheterna inkluderar som namnet antyder begravningsplatserna i Närpes, Övermark och Pörtom, och den huvudsakliga uppgiften inom området är skötsel av begravningsplatserna i enlighet med gällande föreskrifter och enskilt givna anvisningar. Inom ramen för det ordinarie begravningsväsendet handhas begravningsförrättningsförberedelserna på begravningsplatsen och uppgifter före och efter gravläggningsdelen av förrättningen. Begravningsväsendet regleras av de föreskrifter som finns i gällande reglemente samt de lagar och förordningar som innehåller anvisningar för dess upprätthållande. 

Närmaste ansvarspersoner inom begravningsväsendet är den / de församlingsmästare som via tjänsteinstruktioner tilldelats ifrågavarande uppgifter.

Viktiga saker att komma ihåg är bl.a. följande:

  • Gravvården (gravstenen) är gravrättsinnehavarens/anhörigas egendom och skall skötas av ägaren. Församlingen kan i mån av tid erbjuda riktning av gravvård mot ersättning.
  • En grav måste inte vara försedd med någon typ av blomster- eller annan rabatt, men texten på gravvården måste vara tydligt läslig. I annat fall kan graven komma att kategoriseras som oskött.
  • Församlingen erbjuder via den s.k. gravvårdsfonden gravskötselavtal för perioder om 5 eller 10 år. I priset ingår sommarblommor jämte plantering, bevattning och ogräsborttagning. Vidare erbjuds s.k. sommarskötsel säsongvis, till vilken kan anknytas även införskaffning av blommor mot särskild ersättning. Till fem- och tioårsavtalen kan tilläggstjänsterna extra blommor, ljung och ljus på graven köpas.

Tag kontakt

Församlingsmästare
Pörtom kapellförsamling övermark kapellförsamling